Lovgrundlag

Garantiformuen er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 917 af 8. juli 2015 om garantiordning for indskydere og investorer (tidligere garantifonden for indskydere og investorer).

Den seneste ændring, der fastlægger dækningsniveauet og de dækkede indskud følger af lov nr. 334 af Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven, der gennemfører direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD). Ændringerne som følge af lov nr. 334 er indarbejdet i lovbekendtgørelsen.

Herudover er der udstedt to bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning (BKG nr. 1483 af 2. december 2016)
  • Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer (BKG nr. 820 af 3. juli 2015), som ændret ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer (BKG nr. 518 af 17. maj 2018)

Lovgrundlaget for Grønland og Færøerne: 

Lov om en indskyder- og investorgarantiordning er sat i kraft for Færøerne per 1. januar 2018 ved anordning nr. 1584 af 19. december 2017. Reglerne for dækning af indskud for færøske institutter og for danske filialer af færøske institutter svarer herefter til dækningen af de danske institutter.

Reglerne om de særlige indskud og opgørelsesmetoden, som ændret pr. 1. juni 2015 ved lov nr. 334, er ikke ændret for institutter i Grønland eller for danske filialer af grønlandske institutter. Anordning nr. 685 af 28. juni 2012 om ikrafttræden for Grønland er derfor fortsat gældende.
 

Regler

Bekendtgørelse nr. 518 af 17. maj 2018 om ændring af bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse nr. 917 af 8. juli 2015 af lov om en indskyder- og investorgarantiordning


Unofficial translation of the Consolidation Act on a Depositor and Investor Guarantee Scheme (engelsk)

Bekendtgørelse nr. 1483 af 2. december 2016 om en indskyder og investorgarantiordning

Bekendtgørelse nr. 820 af 3. juli 2015 om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Lov nr. 334 af 31. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))

Bekendtgørelse nr. 1271 af 4. november 2013 af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Unofficial translation of an unauthorised consolidated version of the Act on a Guarantee Fund for Depositors and Investors (engelsk)

Bekendtgørelse nr. 679 af 27. juni 2012 om garantifonden for indskydere og investorer

Lov nr. 155 af 28. februar 2012 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland

Lov nr. 273 af 27. marts 2012 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.)

Lov nr. 1061 af 22. november 2011 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og ligningsloven (Tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning)

Bekendtgørelse nr. 669 af 20. juni 2011 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansielstabilitet og ligningsloven (Indførelse af >>medgiftsordning<< for nødlidende pengeinstitutter)

Lov nr. 619 af 14. juni 2011 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

Bekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011 af lov om en garantifond for indskydere og investorer
Bekendtgørelse nr. 1663 af 21. december 2010 om Garantifonden for indskydere og investorer

Lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer m.v.

Lov nr. 1273 af 16. december 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v.

Lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v.

Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af lov om finansiel Stabilitet m.v

Lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring om lov om finansiel virksomhed m.v.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist:

Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/02)

Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/04)