Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

6. februar 2011

Information til indskydere i Amagerbanken A/S

Amagerbanken A/S´ ledelse har som følge af, at banken ikke overholder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, indgået betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om at overdrage alle bankens aktiver og visse af dens ikke-efterstillede passiver til en nystiftet datterbank af Finansiel Stabilitet, Amagerbanken af 2011 A/S. Overdragelsen sker med virkning fra den 6. februar 2011. Der henvises i øvrigt til bankens selskabsmeddelelse af d.d. og Finansiel Stabilitets meddelelse af d.d.

Navnenoterede indskud i Amagerbanken er overført til den nye bank, Amagerbanken af 2011 A/S. Ikke alle indskud dækkes fuldt ud.

Garantifonden sikrer, at navnenoterede indskud i Amagerbanken med et indestående på op til EUR 100.000 (ca. 745.000 kr.) dækkes fuldt ud. Ved opgørelsen af fondens dækningsbeløb foretages fradrag for indskyders eventuelle gæld og andre forpligtelser over for banken. Visse indlån dækkes ubegrænset af fonden. Der kan findes mere information om fondens dækning, herunder om fradrag af forpligtelser, på fondens hjemmeside, www.gii.dk.

Kombinationen af Garantifondens dækning og den yderligere dækning af indlånskunderne, der følger af overdragelsen af en del af Amagerbankens passiver til den nye bank, medfører, at Amagerbankens indlånskunder har fået følgende beløb overført til deres konti i den nye bank:

Indlånskunder som ikke har gæld eller andre forpligtelser over for Amagerbanken 

Hvis kunden har et indskud, der er mindre end EUR 100.000, er det fulde indskud overført til den nye bank.

Hvis kunden har et indskud, der overstiger EUR 100.000, vil kunden – udover de EUR 100.000 – få overført ca. 59 % af den del af indskuddet, der overstiger EUR 100.000 kr., til kontoen i den nye bank. Den pågældende procentdel er fastsat på baggrund af Amagerbanken af 2011 A/S’ betaling for aktiverne i Amagerbanken, og der henvises til Finansiel Stabilitets hjemmeside for nærmere information herom.

Indlånskunder som har gæld eller andre forpligtelser over for Amagerbanken 

For kunder, der har et nettoindskud i Amagerbanken, der efter fradrag af kundens forpligtelser over for Amagerbanken efter Garantifondens regler ikke overstiger EUR 100.000, vil kundens fulde indskud være overført til den nye bank, Amagerbanken af 2011 A/S.

En kunde, der har et nettoindskud i Amagerbanken, der efter fradrag af kundens forpligtelser over for Amagerbanken efter Garantifondens regler overstiger EUR 100.000, vil have fået et beløb overført til sin konto i den nye bank, der udgøres af summen af følgende beløb:

  1. Den del af kundens indskud, der beløbsmæssigt svarer til kundens samlede gæld til og forpligtelser over for Amagerbanken,
  2. Et beløb på EUR 100.000, samt
  3. Ca. 59 % af den resterende del af indskuddet (procentsatsen er fastsat på baggrund af Amagerbanken af 2011 A/S’ betaling for aktiverne i Amagerbanken).

For indlånskunder med gæld eller andre forpligtelser over for Amagerbanken, er kundernes gæld til og andre forpligtelser over for Amagerbanken ligeledes overført til den nye bank.

Alle kunder vil ved henvendelse til den nye bank, Amagerbanken af 2011 A/S kunne få oplyst, hvor stor en del af deres indestående, der er overført til den nye bank.

Kunderne vil i øvrigt ikke opleve en forskel i den praktiske håndtering af deres bankforretninger. Kunderne kan derfor bruge kreditkort, netbank m.v. som hidtil fra mandag morgen den 7. februar 2011, når Amagerbanken af 2011 A/S åbner, og vil kunne rette kontakt til banken som hidtil.

Det beløb, som kunderne får stillet til rådighed mandag morgen, og som vil fremgå af kundens saldo på kontoen i den nye Amagerbanken af 2011 A/S, er opgjort af Amagerbanken. Kunder, der mener, at de ikke har fået det korrekte beløb stillet til rådighed, bedes derfor rette henvendelse til den nye bank, Amagerbanken af 2011 A/S.Tilbage