Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

10. marts 2017
Garantiformuen dækker ikke indskud, der tilhører offentlige myndigheder, jf. § 13, stk. 1, nr. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Nedenfor beskrives omfanget af begrebet offentlige myndigheder i relation til Garantiformuens dækning nærmere.

Som offentlige myndigheder anses ministerier, regioner og kommuner. Den nærmere afgrænsning af begrebet foretages på baggrund af en vurdering af den pågældende enhed ud fra en afvejning af nedenstående kriterier:
 
• Er enheden stiftet på privatretligt grundlag som en selvstændig juridisk person, taler dette for, at der ikke foreligger en ”offentlig myndighed”.

• Anses enheden som en centralregering, en regional eller en lokal myndighed i relation til risikovægtning vedrørende udlån efter Kapitalkravsforordningens artikel 114 eller 115, taler dette for, at der foreligger en ”offentlig myndighed”.

• Har enheden selvstændig beskatningsmæssig kompetence, eller er dens formue ikke udskilt fra en enhed, der har beskatningsmæssig kompetence, foreligger der en ”offentlig myndighed”. Er enheden udelukkende eller overvejende finansiereret af skatter, taler det for, at enheden er en offentlig myndighed.

• Kan enhedens primære virksomhed ikke udøves af private, f.eks. fordi enheden ensidigt og bindende fastlægger borgernes rettigheder og pligter på grundlag af offentligretlige regler, taler dette for at der foreligger en ”offentlig myndighed”. Er enhedens aktivitet derimod i det væsentlige en aktivitet, der kan udøves af private, taler dette omvendt for, at der ikke foreligger en offentlig myndighed.

• Må det antages, at en offentlig myndighed økonomisk vil ”stå bag” en enhed, hvis denne måtte blive nødlidende, taler det for at anse den pågældende enhed for en offentlig myndighed.

På baggrund af ovenstående kriterier er det vurderingen, at eksempelvis folkeskoler, kommunale daginstitutioner samt folkekirken og menighedsråd normalt vil anses som en offentlig myndighed i relation til Garantiformuen. Indskud tilhørende de pågældende dækkes derfor ikke af Garantiformuen.

På den anden side vil statslige selvejende institutioner normalt ikke anses som en offentlig myndighed, eksempelvis universiteter, gymnasier, handelsskoler, professionshøjskoler og selvejende daginstitutioner. Offentligt ejede selskaber vil som udgangspunkt også falde uden for begrebet offentlig myndighed. Indskud tilhørende de pågældende dækkes derfor af Garantiformuen i lighed med andre indskydere i overensstemmelse reglerne i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Særligt om Folkekirken og menighedsråd

Folkekirken og menighedsråd anses som en offentlig myndighed i relation til Garantiformuens dækning. Alle indskud, der tilhører folkekirken og menighedsråd, dækkes således ikke af Garantiformuen.

Det har tidligere været vurderingen, at Garantiformuen i visse konkrete tilfælde dækkede adskilte indskud, der hidrørte fra momsbelagt aktivitet, og ikke kunne henføres til skatteopkrævede midler eller ikke-momsbelagt virksomhed. Denne praksis er nu ændret, hvorefter alle indskud, der tilhører Folkekirken og menighedsråd vil være undtaget fra Garantiformuens dækning.

Tilbage