Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

5. juli 2017
Finansiel Stabilitet har taget stilling til en konkret henvendelse om Garantiformuens dækning af puljeindlån for børneopsparingsmidler.

Vurderingen er foretaget på baggrund af den nye definition af indskud i direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (Indskydergarantidirektivet). Præciseringen af indskudsbegrebet medfører, at indestående alene anses som et indskud, hvis hovedstolen kan tilbagebetales fuldt ud. Der skal for hver type indlånsprodukt foretages en konkret vurdering af dækningen. Vurderingen af de konkrete puljeindlån for børneopsparingsmidler er foretaget på baggrund af de fremsendte vilkår for værdipapirpuljer.

Det er Finansiel Stabilitets vurdering, at indskud på børneopsparingskonti, der knyttes til puljeopsparingsprodukter, som beskrevet i de konkrete vilkår for værdipapirpuljer, ikke anses som indskud omfattet af dækningen i henhold til lov om en indskyder- og investor garantiordning. Baggrunden for vurderingen er, at et negativt afkast kan føre til reduktion af hovedstolen. Kunden er dermed ikke sikret fuld tilbagebetaling af det indskudte beløb, og investeringsrisikoen ved de underliggende værdipapirer påføres dermed kunden.

Derved sikres det, at Garantiformuen ikke påføres en markeds- eller investeringsrisiko.

Ligeledes er det Finansiel Stabilitets vurdering, at det fremover alene vil være indskudsdelen af et struktureret indlån, der dækkes. Et struktureret indlån består dels af et indskud, dels af en option indgået mellem instituttet og kunden, hvor kunden får et afkast, der er bestemt af kursudviklingen på et underliggende aktiv. Dækningen af indskudsdelen af et struktureret indlån vil som hidtil forudsætte, at indskuddet skal tilbagebetales fuldt ud ved bindingsperiodens ophør.

Det bemærkes, at vurderingen indebærer en ændring af den tidligere praksis for dækning fra før præciseringen af indskudsbegrebet. Der er derfor, på baggrund af den konkrete sag, fundet grundlag for at foretage en præcisering af bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning.


Tilbage