Undtagelser til Garantiformuens dækning

Undtagelser til Garantiformuens dækning

Garantiformuen dækker som udgangspunkt alle indskydere (fysiske og juridiske personer) i danske pengeinstitutter. En række indskydere og indskudstyper er imidlertid undtaget fra denne dækning. Undtagelserne er oplistet i § 13 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, og er indført i dansk ret i forbindelse med implementeringen af direktiv om indskudsgarantiordninger.

Indskydere undtaget fra dækning

Garantiformuen dækker ikke indskud, kontante midler og værdipapirer, der tilhører

1) institutter, der er medlem af Garantiformuen,
2) finansieringsinstitutter,
3) forsikringsselskaber,
4) institutter for kollektiv investering,
5) pensionskasser og pensionsfonde,
6) offentlige myndigheder, og
7) udenlandske finansielle virksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder svarende til de i nr. 1-6 nævnte virksomheder og myndigheder.

Ved fortolkningen skal der tages hensyn til hvem indskuddet rent faktisk tilhører. Garantiformuen vil derfor dække indskud fra en af de ovenstående indskudstyper, hvis en anden indskyder reelt er berettiget til det pågældende indskud. Foretages indbetalingen eksempelvis af et fondsmæglerselskab på vegne af en anden person, og tilhører indskuddet faktisk denne person og ikke fondsmæglerselskabet, vil indskuddet være dækket af Garantiformuen, selvom fondsmæglerselskabet som medlem af Garantiformuen undtages dækning.

Indskud undtaget fra dækning

Garantiformuen dækker ikke

1) et instituts eller udenlandsk instituts kapitalgrundlag og anden efterstillet kapital,
2) indskud, kontante midler og værdipapirer, som hidrører fra transaktioner, i forbindelse med hvilke der er blevet afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge, og
3) indskud og kontante midler, hvis indehaver aldrig er blevet identificeret.