Nyheder

7. marts 2014
Bestyrelsen har godkendt Garantifondens Årsrapport for 2013.
Læs mere

3. februar 2014
Bekendtgørelse om udbud af lånefacilitet
Læs mere

23. januar 2014
Dækning af omkostninger forbundet med udtrædelse af datacentraler
Læs mere

Vis alle

Indskydergarantifonden

Garantifonden for Indskydere og Investorer (Fonden) er en privat, selvejende institution, der er oprettet ved lov. Fonden yder inden for visse grænser dækning for kontante indskud i de dækkede institutter og for tab i forbindelse med manglende tilbagelevering af dine værdipapirer, hvis et institut, der er omfattet af Fondens dækning, går i betalingsstandsning eller går konkurs.

Fonden dækker navnenoterede indskud i pengeinstitutter med op til et beløb svarende til EUR 50.000. I realkreditinstitutter, fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskaber dækkes kontante indskud med op til EUR 50.000. Pr. 1. oktober 2010 hæves denne grænse til et beløb svarende til EUR 100.000. Ved opgørelsen af Fondens dækning fradrages eventuelle forpligtelser over for instituttet. Visse indskud i pengeinstitutter er fuldt dækket af Fonden. Se nærmere om Fondens dækning under menupunktet "Om indskydergarantifonden".

Danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskaber med tilladelse til at drive virksomhed efter lov om finansiel virksomhed skal være tilsluttet Fonden. Det samme gælder danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme uden for EU. Fondens dækning gælder både privatpersoner og selskaber (juridiske personer).

Fonden er delt op i tre afdelinger, pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerselskabsafdelingen. Med den seneste ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, der træder i kraft 1. oktober 2010, vil Fonden få en fjerde afdeling, afviklingsafdelingen. Se nærmere om den seneste lovændring i Fondens meddelelse af 1. juni 2010.

Fondens formue, der skal udgøre mindst DKK 3,2 mia., består af indbetaling af bidrag fra institutterne og indeståelser fra institutterne over for Fonden. Institutternes indbetaling af bidrag til Fonden tilgår den afdeling, som instituttet hører under.

Fondens bestyrelse er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren og består af medlemmer, der repræsenterer institutterne samt indskyderne og investorerne. Du kan finde yderligere information om bestyrelsens sammensætning og de enkelte bestyrelsesmedlemmer under menupunktet ”Bestyrelse”.

Finansiel Stabilitet har pr. 1. april 2010 overtaget administrationen af Fonden.